De svenska skogsägarna

Har du någonsin åkt runt på de långa, asfalterade vägarna i Sverige och funderat på vem som äger den vidsträckta och vackra skog som kantar vägbanorna? I Sverige finns det otroligt mycket skog, både barrskog till lövskog, men oavsett vilken typ av skog det handlar om har den gemensamt att den värdefull. Ungefär två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog men vem är det då som äger den svenska skogen och vad används den egentligen till? Är det så att all skog enbart används till att göra papper? Nej, snarare tvärtom – svensk skog används till många olika ändamål. Lär dig mer om den svenska skogen, dess ägare och dess användningsområden här nedan!

I dagens Sverige finns det många ägare av skog. Trots att allemansrätten finns och alla invånare fritt får ströva omkring betyder det inte att skogen tillhör alla. All skog har en ägare och vartenda träd tillhör någon. Skogen som vi kan vistas i ägs av kommuner, skogsbolag och privata skogsägare. Privata ägare äger hela 50 % av all skog i Sverige. Det finns även aktiebolag som äger skog, nämligen hela 39 %. 25 % av denna skog tillhör privatägda aktiebolag och 14 % tillhör statsägda aktiebolag. Den svenska staten äger även de en mindre andel skog, närmare bestämt 3 %. Övriga privata ägare äger 6 % av all svensk skog och övriga allmänna ägare äger 2 %.

Mycket skog – många ägare

Det finns alltså en hel del olika ägare som samsas om den vackra svenska skogen. Det är lätt att tro tror att det är enskilda individer som äger skogen, till exempel skogsbönder, men den kan tillhöra allt från aktieägare till staten. De enskilda ägarna som äger 50 % av all skog uppgår till nästan 330 000 personer. Det är alltså väldigt många svenska invånare som innehar en bit skog. Vem är det då som äger den allra största delen av all skog? Det är det Sveaskog AB som gör. Sveaskog AB är ett statligt ägt bolag som äger nästan 14 % av hela den svenska skogsmarken. Dessa 14 % utgör cirka 3,1 miljoner hektar skogsmark!

Ägare av familjeskogsbruk

De 330 000 enskilda ägarna av skog äger i genomsnitt cirka 45 hektar var av skog. Dock kan de i praktiken äga allt från några få hektar till flera tusentals hektar. Många av dessa skogsägare har en egen fastighet bland sin skog och mark och bor därmed direkt vid sitt skogsbruk. De är skogsägare som själva aktivt sköter om sin skog och ser till att den tas om hand på rätt sätt. Det är vanligt att man inom familjeskogsbruk ärver skog inom familjen. Det finns även många ägare som äger en bit skog men som själva bor i en storstad. Dessa människor får istället hjälp med att sköta om den skog de äger, för all skog måste nämligen ses efter.

Livsviktig inkomst eller ekonomisk avkastning?

Vilket syfte som skogsbrukare har med sin skog kan skilja sig åt en hel del. En del skogsbrukare arbetar aktivt med sin egen skog och har denna som sin primära inkomstkälla. De lever på sin skog och om något händer med den, till exempel en brand, riskerar de att förlora sitt levebröd. Andra skogsägare ser istället sin skog som en investering som ger dem en god ekonomisk avkastning. Det är dessa skogsägare som ofta äger sin skog på distans och låter andra sköta om den. Vissa skogsägare har ärvt sin skog i flera generationer och ser den som en del av sitt pensionssparande. Skog är nämligen värt väldigt mycket pengar idag och kan säljas dyrt.

Biobränsle och timmer

Skog är ett levande materia och den kan lätt skadas om den inte tas om hand på rätt sätt. Allt från misskötsel till skogsbränder och stormar kan skada den svenska skogen. Därmed riskerar skog av väldigt stort värde att gå förlorad. Skog är samtidigt en förnybar resurs och kan växa upp igen, dock tar det många år för en skog att växa sig stor och tät. Många skogsägare behåller sin skog för att behålla värdet. Andra avverkar skog och skickar till sågbruk för att direkt omvandla träden till pengar. Cirka 45 % av all avverkad skog blir till timmer som sedan blir till möbler och byggvirke. Ytterligare ungefär 45 % blir till massaved och cirka 10 % blir till biobränsle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *