Hållbart skogsbruk

Hållbart skogsbruk är precis vad det låter som – skogsbruk som förs i enlighet med de principer som gäller för hållbar utveckling. Det brukar sägas att tre pelare är viktig inom denna gren av skogsbruket; ekologiska faktorer, ekonomiska faktorer och sociokulturella faktorer. För att skogsbruk ska kunna kallas hållbart krävs det att var och en av dessa tre pelare tas hänsyn till. Det innebär att alla vinner på det i längden, genom att det lokala området stöttas, att den biologiska mångfalden och ekosystem som skogarna skapar reproduceras och att några av den globala uppvärmningens effekter kan reduceras. Det finns stadgar gällande hållbart skogsbruk som togs fram av FN-organet UNCED 1992 i Rio de Janeiro. Ett antal stadgar har sedan dess lagts till i och med att forskningen har gått framåt och man har insett vad som verkligen krävs för ett hänsynsfullt skogsbruk.

Begreppet kom att lanseras redan 1987 av Brundtlandkommissionen. Rapporten heter “Vår gemensamma framtid” och det var där begreppet hållbar utveckling uppfanns. I detta innefattas både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dock var det först i Rio de Janeiro och handlingsplanen Agenda 21 som det kom att specificeras till att handla om skogsbruk. Det är alltså såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet som menas när hållbart skogsbruk används som begrepp. Vad begreppet innebär skiljer sig åt beroende på regionala förhållanden men målen med det är globala. Inom Europa finns det även gemensamma stadgar som har tagits fram av Forest Europe, ett skogspolitiskt samarbete. I Sverige har sociala värden en hög status i begreppet och hårda krav på skogsbruk för att uppnå dessa ställs på skogsägare. Miljöhänsyn och skogsproduktion är dessutom tätt förknippade med varandra i den svenska skogspolitiken.

PEFC-certifiering

PEFC har utvecklat en licens för hållbart skogsbruk och har gjort detta med hjälp av den definition av begreppet som togs fram 1993 inom ramarna för Forest Europe. I denna licens finns en tidsdimension – för att ett skogsbruk ska kunna kallas hållbart måste de värden som det producerar kunna existera både nu och i framtiden. Vitalitet, biologisk mångfald, föryngringskapacitet och produktivitet i skogen ska möjliggöra sociala, ekologiska och ekonomiska funktioner på regional såväl som på global nivå. Skogen får dessutom inte ta så mycket plats och energi i anspråk att den riskerar att skada andra ekosystem. Samma definition som antogs av Forest Europe används också av FN-organet för produktionen av jordbruk och livsmedel. I Sverige används licensieringen och det går på så sätt främja att skogsbruken som bedrivs här också främjar värden på flera plan, i framtiden och på andra ställen.

Licensieringskrav

Skogsbruket måste, för att få sin licens av PEFC, vara hållbart ur en ekonomisk synvinkel. Detta innebär att det måste kunna ge avkastning på lång sikt och inte bara över den närmsta tiden. Det ska också vara hänsynsfullt i den bemärkelsen att den omliggande naturliga miljön inte tar skada av produktionen. Vattenkvalitet och artrikedom får inte lida på grund av skogsbruket. Det måste också ta sociala faktorer i hänsyn för att bli licensierat av PEFC, vilket kan handla om sådana frågor som rennäring, utvecklingen av landsbygden i övrigt och allemansrätten. Skogsbruket måste dessutom garantera att arbetsvillkoren för de som arbetar där är okej. Det har att göra med rätt till organisering av arbetare, om miljö när man arbetar och annat. Det är alltså en hel rad med faktorer som måste garanteras, för att skogsbruket ska få sin licens.

Sammanfattning

För att ett skogsbruk ska kunna kallas hållbart har alltså en licens tagits fram av PEFC. Dessa stödjer sig på en definition som har arbetats fram inom ramarna för Forest Europe, en definition som också används av FN:s organ som har hand om livsmedelsproduktion och jordbruk. För att få en licens, och för att på så sätt kunna kallas hållbart, måste jordbruket ta social, biologisk och ekonomisk hänsyn. Detta innebär att frågor som artmässig mångfald, rent vatten, minskning av den globala uppvärmningen men också frågor om arbetsrätt och samlevnad med människor som driver rennäring måste tas med i beräkningarna. För att möta alla utmaningar som en hållbar framtid kräver av oss är det viktigt att fortsätta utveckla dessa definitioner allteftersom de sociala, ekonomiska och biologiska betingelserna förändras. För det kommer de att göra, det är alla inblandade överens om.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *