Skogen en av Sveriges

Beroende på hur man beräknar och gör statistiken kan svensk skogsindustri hamna på tredje eller fjärdeplats i olika typer av exportdiagram. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har tjänstesektorn i Sverige ökat och står nu för ca 30 % av svensk export. Räknar du bort tjänstesektorn i statistiken kommer papper, papp och träprodukter på en god tredjeplats i exporterade varor. Sveriges absolut främsta handelspartner i dagsläget är EU. Skogsindustrin i Sverige är en förnyelsebar exportvara som sker i tre steg – plantering, låta skogen växa och sedan avverka. Återupprepa detta kretslopp och Sverige har en naturresurs som aldrig sinar. Detta kan jämföras med exempelvis svensk gruvdrift – när mineralerna är brutna och upplockade ur gruvan kommer malmen för eller senare ta slut. Dessa två svenska naturresurser, trä och metall, betyder i princip allt för svensk basekonomi. I ett historiskt perspektiv har Sverige alltid förlitat sig på skogs- och gruvdrift som ekonomisk basinkomst för staten.

Skogsdriften i Sverige har en lång historia. Skogen har varit både en kunglig och sedermera en statlig angelägenhet alltsedan 1200-talet och framåt. Den första skriftliga källan gällande svenskt skogsbruk är en kungörelse som skrevs av Sveriges dåvarande konung Erik (den halte och läspe). Skogsbruket gällde en förlikning mellan munkarna i Nydala kloster och häradsborna i Östbo. Påbudet från konungen löd som följande “I Flataskogen får klosterbröderna rätt att bruka till uppfödning, mulbete, hålla svin, för ved och jakt”. Idag äger svenska staten cirka 3 % av skogsmarkerna i Sverige. Samtidigt är Sverige unikt i förhållandet till natur, kultur och mark. Allemansrätten gör att all mark (förutom privat tomtmark) får beträdas och korsas, oavsett ägandeförhållanden. Därtill får du vistas och ta del av naturen under förutsättning att du tar hänsyn till din omgivning och till exempel inte skräpar ner.

Skogsdriften – en kort historik

Både konungen och staten har haft intressen av svensk skog genom historien. De första skogslagarna angående skogsbruk kom att gälla trädslagen ek och bok. Tidigt lagstiftade konungarna att dessa två trädslag var i konungens ägo, oavsett var de växte i det svenska riket. Konungen Magnus Eriksson och dennes landslagar år 1350 kom att lägga grunden för svenskt skogsbruk. Långt tidigare bildades Sveriges äldsta skogsföretag Stora Kopparbergs Bergslag som startade år 1288. Det gör Stora Kopparbergs Bergslag till världens äldsta skog- och gruvföretag i världen! Om man skulle beräkna hur mycket pengar konungar och svenska staten inbringat på skogs- och gruvindustrin genom alla dessa århundraden av avverkning och gruvdrift skulle den summan vara ofantlig. Grundfundamentet i svensk ekonomin står på dessa två ben; skogs- och gruvdriften. Detta såväl historiskt som framtill våra dagar. Utan dessa två ben skulle Sverige inte rest sig och blivit den nation vi ser idag.

Bara vanligt papper – eller?

Vad blir det egentligen av träden och vad är det marknaden efterfrågar? Ser man till statistiken som är framställd av Skogsindustrierna i Sverige kan du se att svensk pappersproduktion har ökat de senaste 20 åren. Idag är faktiskt tillväxten av skog större än vad avverkning av skog är. Ungefär hälften av alla avverkade träd blir pappersmassa, resterande del blir sågtimmer. År 2017 exporterade den svenska pappersproduktionen 10,3 miljoner ton papper till utlandet. Definitionen av papper är bred inom svensk pappersproduktion. Faktum är att över 60 % av allt papper är wellpapp, kartong och förpackningspapper. Vidare är 10 % tidningspapper och 25 % tryckpapper. Resterande procent är mjukpapper och övrigt papper. Det allra vanligaste pappret du bär hem som konsument i Sverige är toalett- och hushållspappret. Svensk pappersproduktion och skogsindustri har inte påverkats negativt av en allt mer digitaliserad värld. Det råder alltså ingen “pappersdöd” inom svensk pappersexport.

Skogsindustrin – ett blick mot framtiden

Hur ser framtiden ut för svensk skogsexport? Precis som alla andra bolag och marknader verkar svensk skogsindustri på en global handelsmarknad. Cirka 80 % av all skogsproduktion i Sverige går till export, vilket gör att svensk skogsindustri är beroende av andra länders ekonomier och den globala ekonomins utveckling. Svensk skogsindustri önskar en större frihandel – det är skyddstullarna i andra länder som begränsar svenska företags marknadstillträde. Att avskaffa fler handelshinder och öppna upp för svensk skogsexport ytterligare är rätt väg för att få svensk skogsindustri att växa ytterligare. Den globala marknaden med produkter och företag som Amazon, Ebay och Alibaba har lett till att efterfrågan på wellpapp, kartonger och packmaterial har ökat, en trend kommer förmodligen hålla i sig. Produkterna som säljs på dessa nätjättars hemsidor kommer alltid behöva förpackningar, wellpapp och papper. Här kan svensk skogsindustri kapa åt sig större marknadsandelar – om frihandeln ökas ytterligare.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *