Skogen som källa till bioenergi

Över halva Sveriges landmassa täcks idag av skog, vilket är en enormt viktig källa till förnybar energi. Det fina med att skapa bioenergi är att samtidigt som man skapar andra typer av produkter av trä, såsom pappersmassa och andra träprodukter, producerar man även under samma process bioenergi. Restprodukterna från skogsindustrin används dessutom till produktion av bland annat pellets och el. Trä kan alltså omvandlas till både nytt material samt energi och det är en jättevinst för samhället att kunna återanvända och även finna flera användningsområden. Idag är bioenergi den ledande källan till energi i Sverige men så har det inte alltid varit, utan det är under de senaste åren som denna enorma förändring har skett inom energiproduktionen. Under 1970-talet var det oljan som var totalt dominerande på detta område men idag används olja nästan enbart som transportbränsle. 

Det var under år 2009 som bioenergi passerade förbi oljan som den ledande energikällan i Sverige. Detta faktum och utveckling leder till en mycket mindre påverkan på klimatet och miljön eftersom vi allt mer gått ifrån de fossila bränslena som energikälla. När man ska titta på bioenergins påverkan på naturen måste det ses till hela denna kedja och hur energin framställs, det måste inte betyda att det är jättebra för miljön bara för att man tillverkar bioenergi. Det hela beror på de produktionsförhållanden som råder. Transporter, insatsenergi, växtnäringsläckage och omvandlingsprocessen är här viktiga delar i hur pass miljövänlig denna produktion egentligen är i slutändan. Alltså från omvandlingen fram till leveransen för slutanvändaren i kedjan. Det gäller verkligen att kontrollera alla dessa viktiga delar för att vara säker på att det är en framställning som är positiv för miljön.

Jordbruket

Det gäller alltså att ta ett stort ansvar för att de naturresurser som vi faktiskt använder används effektivt och ansvarsfullt. Det är många delar i detta som ska tas hänsyn till, såväl socioekonomiska som olika miljöaspekter. Den största delen bioenergi i Sverige produceras idag via skogsråvaror och inte via jordbruket som man kanske kan tro. Jordbruket står faktiskt endast för 1 % av landets bioenergiproduktion och då är det främst spannmål som används för framställning av etanol. Jordbruket skulle dock kunna ha en mycket större roll i bioenergiproduktionen men det finns olika politiska attityder och regler som gör att detta i nuläget inte är möjligt på samma sätt som för skogsbruket. Sverige är även med och siktar mot EU:s nya gemensamma mål om att minst 20 % av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020.

Olika typer av förnybar energi

Förnybar energi betyder att man använder sig av ett material som kommer från naturliga processer som finns i naturen, exempelvis vindkraft, vattenkraft, solenergi och såklart bioenergi. Under år 2016 kom man fram till att andelen förnybar energi i Sverige låg på 54 % av den totala energianvändningen, vilket är ett stort steg på vägen. Vattenkraften och bioenergin står för den största andelen av landets förnybara energi och bioenergin är som sagt störst i detta avseende. Det viktiga i det hela, och vilket även gör detta så framgångsrikt vid framställningen av bioenergi, är att utsläppen av koldioxid är väldigt små eller helt icke-existerande. Koldioxiden är som många vet den största boven i att bidra till att påverka vårt klimat negativt, då det enligt forskning runt om i världen har visat sig ha en stor påverkan på vår atmosfär.

Sverige – det ledande landet inom bioenergi

Sverige är ett av de ledande länderna i världen när det kommer till bioenergi och inom EU ligger Sverige högst på listan över länder som använder sig av störst andel förnybar energi. Detta leder även till att vi toppar ligan bland de länder som bidrar mest till att stoppa den negativa påverkan på klimatet och atmosfären. Alla länder har inte lika stor tillgång på skog som Sverige har och där ju från skogsnäringen som den största andelen förnybar energi utvinns. Just därför är det enormt viktigt att vi är noga med att behandla skogen på rätt sätt och samtidigt som vi förbrukar även plantera nytt och underhålla våra skogar på rätt sätt. I framtiden är tanken att vi helt ska gå ifrån de fossila bränslena och gå över till bioenergi helt och hållet. I ett land som Sverige har vi sådana möjligheter.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *