Skogsindustrin är viktig för Sverige

En av Sveriges viktigaste näringar är skogsindustrin. Med skogen som råvara skapas sysselsättning runt om i hela landet, med fokus på vissa geografiska områden. Alla företag som på något vis använder skog som råvara för att producera någon typ av produkter tillhör skogsindustrin. Skogsindustrin har nu kommit att spela en stor roll i att ställa om till ett hållbart och biobaserat samhälle. Även om man kanske inte tänker på det direkt räknas även de företag som producerar massa, papper, kartong, förpackningar och biobränsle till skogsindustrin. Likaså de mer givna företagen som exempelvis sågverk. Den skog vi har är även väldigt värdefull för klimatet. Skog som växer binder koldioxid och produkter med trä som råvara fortsätter lagringen av koldioxid under hela livslängden.

Att kunna övergå från en ekonomi beroende av fossila bränslen till biobaserade är en mycket viktig del i att kunna hindra den globala uppvärmningen. Sverige och den svenska skogsindustrin ligger därför högt på listan över länder som är med och driver utvecklingen mot just bioekonomi. Här finns allt från naturresurser till en långvarig tradition och kunskap om skogen till framgångsrika innovatörer och intresset från många att satsa på ett fossilfritt samhälle. I olika forum nämns Sverige som en av de ledande nationerna i arbetet för miljön. Många stora skogsindustrier har även ett helhetstänk idag där de tar vara på råvaran på olika sätt under hela processen. I allt från etanol till papper och textilier för kläder.

Betydande för svensk ekonomi

Skogsindustrin har alltid varit väldigt viktig för Sverige och svensk ekonomi. Skogsnäringen står för 9-12 % av sysselsättning, omsättning, export och förädling inom svensk industri. Branschen är även väldigt inriktad på export och när råvaran är inhemskt samtidigt som import av skogsindustriprodukter är relativt sparsam bidrar skogsindustrin stort till landets handelsbalans. Nästan 90 % av massa- och pappersproduktionen exporteras och för sågade trävaror är motsvarande nästan 70 %. Den svenska skogsindustrin placeras således på en tredjeplats på listan över hela världens exportörer av just den typen av produkter. Någonstans kring 70 000 personer i landet jobbar direkt inom skogsindustrin. Ytterligare 30 000 enskilda företagare är verksamma inom skogsnäringen. Ska man sedan räkna alla som indirekt räknas in blir siffran givetvis högre.

Skogsindustrin i siffror

I de starkaste skogslänen, företrädesvis i norr, står skogsindustrin för 20 % eller i vissa fall ännu mer av sysselsättningen inom branschen. Det beräknas att exportvärdet är drygt 132 miljarder kronor beräknat på 2017 års siffror. Dessutom investerades det för lite mer än 16,4 miljarder kronor. Av hela Sverige består runt 70 % av skogsmark och man räknar med att 80 % av den brukas. Om det gäller avverkning är det bara 1 % som huggs ned varje år. Sverige har blivit så bra på att ta hand om och bruka skogen att på 90 år har skogsförrådet dubblats. Skogsindustrin är landets största inköpare av transporter och den står för runt 25 miljarder kronor årligen.

Skogen och miljön

Redan på 1970-talet påbörjade skogsindustrin ett systematiskt och effektivt miljöarbete. Fokus låg då på att minska utsläpp till såväl vatten som luft. Sedan dess har utsläppen till vatten av organiskt material minskat med 90 %, trots att produktionen under samma period har ökat med 50 %. Miljöboven klorgasblekning stoppades i början av 1990-talet när det blev möjligt att förändra processtekniken. Det vatten som släpps ut idag har först renats två eller tre gånger i olika steg vid fabrikerna. Det har visat sig ha stor positiv effekt på såväl växt- som djurliv i vattendragen. Luftutsläppen av svavelföreningar har minskat med hela 95 % sedan början av 1970-talet. En stor del i det är övergången från fossila bränslen till biobaserade.

Miljöhänsyn

Att ta hänsyn till miljön står högt uppe på skogsindustrins lista över hållbarhetsarbetet. Utsläppen är väldigt låga från tillverkningen idag men miljöarbetet står fortfarande i fokus. Det arbetet domineras av en helhetssyn på hela kedjan från råvaror till energin, avfall och alla transporter. I princip alla företag inom branschen har egna mål för hållbarhetsarbetet. Dessutom finns branschgemensamma mål. Företagen säkerställer ofta att miljöarbetet även innefattar deras leverantörer. Industrierna strävar även efter en minskad vattenanvändning som då bidrar till en lägre energianvändning under processen. Det jobbas även på att hitta sätt att minska behovet av transporter. Det görs genom att hitta effektiv logistik och ökad användning av järnväg som fraktsätt. Företag inom skogsbranschen satsar varje år runt 2,3 miljarder i egen forskning.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *